Zwalczanie przestępczości w obrocie gospodarczym

Do ustawowo określonych zadań organów ścigania należy m.in. zwalczanie przestępczości w obrocie gospodarczym, w tym przestępczości w bankowości. Organy te (zarówno policja, jak i prokuratura) zobligowane są do podejmowania odpowiednich form współpracy z różnymi podmiotami w celu realizacji tych zadań. W zakresie zwalczania przestępczości w bankowości powinny nimi być niewątpliwie banki, Komisja Nadzoru Bankowego oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Podmioty te nie są ustawowo zobowiązane do przeciwdziałania wszystkim zachowaniom przestępczym skierowanym przeciwko prawidłowości obrotu bankowego (banki nie mają być podmiotami uzupełniającymi działania organów ścigania w tym zakresie). Ustawowo określono jedynie obowiązek podejmowania określonych działań skierowanych przeciwko praniu pieniędzy, co nadaje odpowiednią rangę zwalczaniu tej kategorii przestępstw. Pomimo braku punktów stycznych dotyczących ustawowo określonych zakresów działalności obu grup podmiotów, można w związku z ich udziałem w zapobieganiu zachowaniom przestępczym wyodrębnić dwie kategorie stosunków prawnych.

Pierwsza obejmuje stosunki, w których banki (nadzór bankowy) występują jako podmioty dokonujące zawiadomień o przestępstwie, zarówno popełnianych na ich szkodę, jak i tych, które popełniane są w związku z realizacją określonych czynności bankowych.

Druga obejmuje stosunki, w których organy ścigania występują jako podmioty wyposażone w ustawowe uprawnienia do żądania pomocy w określonym zakresie (dotyczącym zwalczania przestępczości w bankowości, ewentualnie innych zachowań przestępczych) od banków (nadzoru bankowego).

About The Author

admin

Leave a Reply