Wcześniejszy spór doktrynalny

Wcześniejszy spór doktrynalny dotyczący obejmowania tajemnicą faktu posiadania rachunku bankowego jest w nowym zakresie tajemnicy bankowej rozstrzygnięty w sposób jednoznaczny. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowej prowadzenia rachunku, a więc założenia rachunku, jego obsługi i obrotu na nim, ale także samego istnienia rachunku. Czynność prowadzenia rachunku jest bowiem integralnie związana z istnieniem rachunku. Takie rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla możliwości przeciwdziałania praniu. Niemniej jednak uznać należy, że inne ujęcie redakcyjne, zmierzające do tworzenia zasad ułatwiających zapobieganie praniu pieniędzy (zwalczanie innych kategorii przestępstw) w materii tak ważnej dla ogólnych zasad funkcjonowania banków, byłoby niekorzystne.

Drugim elementem zmian jakościowych dotyczących zakresu tajemnicy bankowej od 1998 r. jest łączenie różnych zakresów tej instytucji, istniejących dotąd na gruncie różnych regulacji ustawy Prawo bankowe, ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z 14 grudnia 1982 o tajemnicy służbowej i państwowej. W aktualnym zakresie tajemnicy bankowej ochrona informacji o innych podmiotach (osobach trzecich) została uwzględniona poprzez objęcie tajemnicą wiadomości dotyczących osób, które nie będąc stroną umowy, dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem takiej umowy.

About The Author

admin

Leave a Reply