Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w zakresie nadzoru nad wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W zakresie zwalczania prania pieniędzy w bankach znaczenie szczególne mieć może dostęp do tajemnicy bankowej dla Komisji Nadzoru Bankowego

i Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Komisja Nadzoru Bankowego nie może zastępować organów ścigania i nie jest uprawniona do gromadzenia informacji objętych tajemnicą bankową w celu wykorzystania ich do zwalczania prania pieniędzy. Dostęp do informacji może być wykorzystywany przez nią jedynie w celu wskazywania zainteresowanym (nadzorowanym) bankom okoliczności mogących mieć związek z nielegalnym nadużywaniem działalności tych banków (szczególnie na obecnym etapie percepcji procederu w Polsce), a także w celu udostępniania bankom informacji, które spowodują uniknięcie zawarcia umowy z podmiotami zaangażowanymi w proceder. W obu wypadkach KNB nie ma obowiązku bezpośredniego powiadamiania prokuratury o okolicznościach związanych z praniem pieniędzy.

Dostęp Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych do tajemnicy bankowej powinien dotyczyć informacji o działalności maklerskiej prowadzonej przez bank. Prawo to uznać należy za bardzo istotne w zakresie zwiększenia skuteczności zapobiegania praniu pieniędzy. Działalność maklerska banków jest wykorzystywana do celów procederu w prosty sposób. Sprawcy na nazwiska własne lub „podstawionych” pełnomocników otwierają wiele rachunków i wpłacają na nie gotówkę uzyskaną z nielegalnej działalności, a następnie, po kilku transakcjach giełdowych, dokonują jej przelewu na rachunki bądź wypłacają z biura maklerskiego.

Bank, przygotowując, sporządzając i przekazując informacje stanowiące tajemnicę bankową na żądanie: sądu lub prokuratora w związku z toczącą sią sprawą karną lub karnoskarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy, prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności bankowej do celów prania pieniędzy, a także osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego, nie może pobierać prowizji za te czynności (art. 110 ustawy Prawo bankowe).

About The Author

admin

Leave a Reply