Uregulowania w prawie polskim

W art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe przyjęto rozwiązanie najbliższe standardom zachodnioeuropejskim określenie zakresu tajemnicy bankowej jako wszystkich informacji dotyczących klienta banku oraz czynności bankowych realizowanych w związku z obsługą klienta. Zgodnie z tym przepisem banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości:

dotyczące czynności bankowych i osób będących stroną umowy, uzyskane w czasie negocjacji oraz związane z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez któtycli nie jest możliwe należyte wykonywanie zawartej przez bank umowy,

ES dotyczące osób, które nie będąc stroną umowy dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem urnowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawa przewiduje ujawnienie takich czynności.

About The Author

admin

Leave a Reply