Umowy o współpracę

Po trzecie, przewidziano dla krajów członkowskich możliwość zawierania umów o współpracę w zakresie wymiany informacji z odpowiednimi władzami państw trzecich, ale tylko wówczas, gdy zostanie zapewnione, że przekazane informacje podlegać będą ochronie w ramach tajemnicy zawodowej, na poziomie adekwatnym do określonego w dyrektywie. To ograniczenie tajemnicy bankowej może mieć znaczenie również dla polskiego nadzoru bankowego w uzyskiwaniu informacji, które ułatwiać mogą np. podejmowanie decyzji dotyczących współpracy z bankiem zaangażowanym w pranie pieniędzy.

Konwencja Rady Europy z 8 listopada 1990 roku w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty Konwencja jest jedną z regulacji w całości dotyczących procederu. W zakresie tajemnicy bankowej zawiera ona trzy rozwiązania.

Po pierwsze postanawia, że każda strona konwencji podejmie takie środki ustawodawcze, które umożliwią jej sądom i innym organom (ścigania) prawo do żądania udostępniania informacji (dokumentów) bankowych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy (ujawniania, zabezpieczania i przepadku dochodów pochodzących z przestępstwa). Jest to więc rozwiązanie prawne określające ograniczenie tajemnicy w przypadku podejrzenia prania pieniędzy, w którym inicjującym przekazywanie informacji na zewnątrz sektora bankowego jest sąd lub organy ścigania (wniosek o udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową).

About The Author

admin

Leave a Reply