Spory interpretacyjne

-1. Spory interpretacyjne wokół art. 48 ust. 1 poprzedniej ustawy stały się bezprzedmiotowe w sytuacji przyjęcia, że tajemnicą objęte są informacje dotyczące czynności bankowych takie ujęcie obejmuje zarówno „obroty bankowe”, jak i „stany rachunków bankowych”. Jednocześnie wskazać należy, że nowy zakres tajemnicy bankowej może być poniekąd utożsamiany z zakresem wynikającym z tzw. rozszerzającej interpretacji art. 48 ust. 1 poprzedniej ustawy (objęcie tajemnicą faktu posiadania rachunku bankowego), który uznawało się za ograniczającą możliwości współpracy banków i organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy.

-2. Podnoszone wcześniej przez organy ścigania argumenty dotyczące nie obejmowania przepisem art. 48 wcześniejszej ustawy informacji o udzielanych przez banki kredytach nie mają znaczenia od 1 stycznia 1998 (tajemnicą objęta jest m.in. czynność udzielania kredytów). Tym samym nie ma podstaw do niczym nie ograniczonego żądania przez organy ścigania informacji o kredytach w zakresie przydatności tych danych w procedurze ścigania prania pieniędzy.

-3. Stawiany wcześniej problem, czy umowa pożyczki, zlecenie w sprawie gwarancji i wiele innych usług bankowych, wymagających odrębnych umów w rozumieniu prawa cywilnego i nie mieszczących się w pojęciu umowy rachunku bankowego, objętych jest tajemnicą bankową, został rozstrzygnięty poprzez niestosowanie do określenia zakresu przedmiotowego instytucji tajemnicy bankowej pojęcia umowy rachunku bankowego.

About The Author

admin

Leave a Reply