Poza tym dyrektywa postanawia, że:

instytucje kredytowe i finansowe oraz ich dyrektorzy i pracownicy nie mogą ujawniać zainteresowanym klientom ani też żadnej osobie trzeciej, że przekazano informacje organom ścigania lub że prowadzone jest dochodzenie w sprawie prania pieniędzy

El ujawnienie w dobrej wierze informacji władzom odpowiedzialnym za walkę z praniem pieniędzy przez pracownika lub dyrektora instytucji kredytowej lub finansowej nie będzie oznaczało naruszenia żadnego z ograniczeń dotyczących ujawniania informacji, a wynikających z umowy, przepisów ustawowych i administracyjnych bądź innych regulacji

i nie obarczy instytucji kredytowej lub finansowej, ich dyrektorów i pracowników odpowiedzialnością prawną państwa członkowskie zagwarantują, że jeżeli w trakcie inspekcji przeprowadzanych w instytucjach kredytowych lub finansowych przez kompetentne władze, lub w jakikolwiek inny sposób, władze te odkryją fakty mogące stanowić dowody prania pieniędzy poinformują o tym instytucje odpowiedzialne za zwalczanie prania pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply