Postanowienia końcowe

-1. Jeżeli w związku z realizacją określonej operacji bankowej bez względu na wysokość dokonywanej transakcji powzięte zostanie uzasadnione podejrzenie wskazujące, iż dokonuje się operacji prania pieniędzy, oddział jest również zobowiązany stosować odpowiednie przepisy programu, a w szczególności ustaloną procedurę postępowania dotyczącego analizy transakcji, jej monitorowania i zawiadamiania miejscowych organów prokuratury.

-2. Oddziały są zobowiązane udostępniać upoważnionym pracownikom Komisji Nadzoru Bankowego dane gromadzone w rejestrach oraz wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem istniejącego w banku programu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy.

-3. Wszystkie przypadki powzięcia uzasadnionych podejrzeń wobec klienta, iż podejmuje on próbę prania pieniędzy, winny być odnotowane w karcic klienta.

-4. Dyrektorzy oddziałów zobowiązani są do zapoznania z niniejszym programem wszystkich pracowników realizujących operacje bankowe oraz pracowników zajmujących się innymi czynnościami związanymi z realizacją programu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. Zaznajomienie się z przepisami programu wraz z zobowiązaniem się do jej ścisłego przestrzegania winne być potwierdzone na piśmie przez tych pracowników.

-5. Departament Rewizji uwzględnia w planach rewizji pełnych i tematycznych przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy we wszystkich oddziałach banku.

About The Author

admin

Leave a Reply