Podsumowanie badań i tezy

Jednocześnie na podstawie dokonanych spostrzeżeń można sformułować tezę, że uzupełnienia i zmiany mają doniosłe znaczenie dla podniesienia skuteczności współpracy banków i organów ścigania. Stwierdzić też można, że dalszej weryfikacji podlegać powinny postanowienia dotyczące:

sposobów identyfikacji klientów, sposobów rejestrowania, gromadzenia i przechowywania dokumentów z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w procesie karnym,

analizy gromadzonych przez bank informacji o przeprowadzonych transakcjach. Uwzględnieniając powyższe elementy pozwalamy sobie na zaproponować przykładowy model wewnątrzbankowego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply