Pieniądze

Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych

Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych nie uzasadniających rodzaju prowadzonej działalności. 14. Otwieranie rachunków przez podmiot, który nie jest skłonny do ujawnienia informacji uniemożliwiających pracownikom bankowym realizację odpowiednich procedur wewnętrznych, warunkujących skuteczną obsługę klienta.

-15. Pokrywanie wypłat z rachunku wpłatami w gotówce dokonywanymi w tym samym lub poprzednim dniu. 16. Realizowanie czeków na duże sumy, wystawianych na posiadacza rachunku przez osobę trzecią.

Stanowisko w sprawie rejestrowania tytułu wpłaty gotówkowej

Dla czynności rejestrowania nie ma znaczenia tytuł, z jakiego dokonywana jest wpłata. Dotyczy to oczywiście także sytuacji, w której wpłaty następują z tytułu spłaty kredytu. Warto zwrócić uwagę, iż wpłaty dokonywane w związku ze spłatą kredytów traktowane są jako klasyczny już sposób prania pieniędzy.

Stanowisko w sprawie podwyższenia wysokości kwoty powodującej powstanie po stronie banku obowiązku identyfikacji klienta11 GINB stwierdza, że kwota 20 tys. zł została przyjęta poprawnie, a przemawia za tym:

Zaniedbania pracowników

-5. Zaniedbania pracowników szczebla kierowniczego dotyczące kontroli przestrzegania procedur bankowych, np. niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, brak kontroli rejestrów, brak zainteresowania funkcjonującymi przepisami dotyczącymi procederu, niechęć do współpracy z organami ścigania po dokonaniu odpowiedniego zawiadomienia o nieprawidłowościach itp.

Co radzi NBP?

Po czwarte, zobowiązuje Departament Kadr NBP do opracowania, w porozumieniu z zainteresowanymi departamentami centrali i jednostkami organizacyjnymi, programu szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania procederowi prania pieniędzy.

Instrukcja służbowa Nr C/8 określa zasady rejestracji przez jednostki organizacyjne NBP operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych, przeprowadzania analiz rejestrów i możliwości wykorzystywania zawartych w nich informacji, a także prowadzenia kontroli prawidłowości działania jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych.

Istotne zmiany

W trójpłaszczyznowym zakresie przyjętej na gruncie nowego prawa bankowego instytucji tajemnicy bankowej wskazać można następujące cechy charakteryzujące istotę zmian:

rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą bankową, połączenie elementów określających zakres informacji objętych tajemnicą z różnych regulacji w jednym ujęciu definiującym (konsekwencją tego jest rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą w nowej ustawie),

Za co odpowiedzialna jest agencja?

El Agencja odpowiedzialna jest za zawiadomienie o przestępstwie, stąd konieczne jest zatrudnienie w niej specjalistów z zakresu procedury karnej, np. prokuratorów lub policjantów.

H Gromadzenie i przetwarzanie danych w agencji wymaga pełnej automatyzacji uwzględniającej m.in. szybkość rozpowszechniania informacji, zdolność do przeprowadzania coraz bardziej złożonych analiz, konieczność oznakowania poszczególnych transakcji, wprowadzenia tymczasowego zatrudnienia.