Pieniądze

Co ma zawierać zawiadomienie do banku?

Obecnie art. 106 ust. 2 Prawa bankowego jednoznacznie nie określa, jakie informacje zawierać ma zawiadomienie o praniu pieniędzy. Dopiero art. 106 ust. 3 pkt 1 rozstrzyga, że po otrzymaniu zawiadomienia od banku prokuratura może żądać informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych klienta, którego dotyczyło zawiadomienie, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z 6 czerwca 1997 Kodeksu postępowania karnego. Tym samym ustawodawca przyjął formułę, według której bank ujawnia z własnej inicjatywy informacje dotyczące faktów wskazujących na pranie pieniędzy, nie obejmujących jednak danych dotyczących obrotów i stanów rachunków bankowych. Dopiero na ich podstawie właściwy organ powołany ustawowo do zwalczania procederu, występuje do banku z żądaniem udzielenia informacji przydatnych do prowadzenia działań procesowych. Formuła ta jest bardziej liberalna niż interpretacja art. 100 ust. 5 pkt

Dyrektywa z 29 czerwca 1995

Dyrektywa z 29 czerwca 1995 w sprawie umocnienia nadzoru ostrożnościo wego, nowelizująca dyrektywy w sprawie instytucji kredytowych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, firm inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania

Dyrektywa ta nowelizując Pierwszą Dyrektywę Bankową wprowadza takie postanowienia, które mogą mieć znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dotyczą one w szczególnos’ci:

Potrzeba systemów komputerowych

W zależności od potrzeb i szukanych informacji, system komputerowy pozwala na zastosowanie zarówno jednego lub kilku, jak i wszystkich wymienionych kryteriów.

Przetwarzanie danych wymaga łączenia podejścia stricte rachunkowobankowe go oraz analitycznego. Związane powinno być także ze znajomością organizacji procederu prania pieniędzy i wykorzystywanych do tego celu czynności bankowych. Odpowiedzialny za rozpoznanie pracownik bankowy, wykorzystując zgromadzone informacje i stosując odpowiednie metody, dąży do ustalenia, które spośród transakcji mają charakter nietypowy lub niejasny. W toku jego działań wypracowywane są hipotezy świadczące o nadużywaniu działalności bankowej do prania pieniędzy. Konsekwencją ich przyjęcia lub odrzucenia jest konstruowanie wniosków co do dalszych przedsięwzięć w ramach rozpoznania. Wszystkie informacje dotyczące wyników przetwarzania opracowywane są przez jedną z osób wcześniej wskazanych, np. koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w notatce zbiorczej.

Jak wygląda złożenie zawiadomienia do prokuratury

-4. Zawiadomienie do prokuratury nie może być dokonane w formie naruszającej tajemnicę bankową. W razie powzięcia podejrzenia, że zlecana do realizacji operacja może wskazywać na pranie pieniędzy, nie należy bezpośrednio ujawniać wiadomości objętej tajemnicą bankową wyrażoną w art. 104 Prawa bankowego (szczegółowych danych klienta, numeru rachunku czy też obrotu i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o:

Uregulowania w prawie polskim

W art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe przyjęto rozwiązanie najbliższe standardom zachodnioeuropejskim określenie zakresu tajemnicy bankowej jako wszystkich informacji dotyczących klienta banku oraz czynności bankowych realizowanych w związku z obsługą klienta. Zgodnie z tym przepisem banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości: