Pieniądze

Podejrzenia co do zbytr dużych wpłat

-10. Zbyt duże wpłaty gotówkowe w zestawieniu z wolumenem transakcji zarejestrowanych. W procesie przetwarzania informacji bankowych stosuje się, w zależności od rodzaju informacji oraz metod badawczych, różne techniki prezentowania danych. Ilustrując wyniki działań rozpoznawczych bankowców, ułatwiają one wykorzystanie posiadanej wiedzy. Najczęściej stosowane to:

Kredyty a pranie pieniędzy

-5. Znaczny wzrost udziału kredytów o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym, związanych z występowaniem nietypowych wskaźników, np. wielkością kwot przyjętych zabezpieczeń, wielkością kredytu dla podmiotów zagranicznych.

-6. Duży obrót banknotami o wysokich nominałach, nietypowy dla lokalizacji banku i jego klientów. 7. Znaczny wzrost liczby przelewów telegraficznych na zlecenie osób nic posiadających rachunków w banku.

Podpis

Pomocną w realizacji czynności w ramach monitorowania jest analiza symptomów rodzajowych prania pieniędzy określonych we wcześniejszej fazie rozpoznania.

Monitorowanie ma doprowadzić do zebrania maksymalnie dużej liczby dokumentów i informacji, które przydatne będą do określenia charakteru podejrzeń powziętych przez odpowiedzialnego pracownika bankowego. Na tym etapie dokonuje się więc wstępnego określenia probabilistycznego mechanizmu sprawczego oraz formułowane są przypuszczenia co do kwalifikacji prawnej czynu przestępczego albo też odrzucane są hipotezy o przestępczym zaangażowaniu klienta.

Zarządzenie zawiera cztery postanowienia.

Po pierwsze, definiuje „pranie” pieniędzy jako dokonywanie operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa łub mających związek z przestępstwem w celu ukrycia ich pochodzenia. Proceder utożsamiany jest w tej definicji jedynie z dwiema operacjami bankowymi wpłatami gotówkowymi i zamianą nominałów środków pieniężnych przy założeniu, że ich przedmiotem są środki związane są w jakikolwiek sposób z przestępstwem. Ze względu na uproszczony charakter ujęcia, bezcelowe jest dokonywanie porównań z innymi, funkcjonującymi w polskim prawie.

Limity kwotowe

Projekt przewiduje wyższy limit kwotowy obligujący do dokonywania identyfikacji klienta i rejestrowania danych dotyczących transakcji. Proponuje się w miejsce dotychczasowych 20 tys. zł kwotę 10 tys. ECU. Uznać należy to za słuszne. Obecny limit powoduje, że banki obciążane są dodatkowymi czynnościami technicznymi utrudniającymi znacznie przeprowadzanie analizy w zakresie ustalania tych transakcji, które potencjalnie mogą być związane z praniem pieniędzy.

Transakcje powyżej 20k złotych

rejestrów transakcji gotówkowych powyżej kwoty 20 tys. zł, a także adekwatnych rejestrów transakcji bezgotówkowych, jeżeli odpowiednie przepisy wewnętrzne przewidują obowiązek prowadzenia takowych

innych ewidencji bankowych oraz dokumentacji bankowej czynności realizowanych przez różne kategorie pracowników bankowych w ramach szeroko pojmowanej polityki „poznaj swojego klienta” szcze golnie dotyczy to czynności podejmowanych przy otwieraniu rachunków bankowych dla osób fizycznych i prawnych, prowadzeniu tych rachunków, przy kontaktach z pełnomocnikami klientów ilp.