Pieniądze

Regulacje dyrektywy bankowej

-7. W regulacjach (począwszy od Drugiej Dyrektywy Bankowej) stale rozszerza się katalog podmiotów, którym przekazywane mogą być, w określonych warunkach ustawowych, informacje objęte tajemnicą (podmioty systemu finansowego) powodować może to m.in. ułatwienia w rozpoznawaniu operacji, których charakterystyka wyczerpuje znamiona prania pieniędzy.

-8. Wszystkie regulacje wskazują na konieczność wymiany informacji objętych tajemnicą bankową między poszczególnymi organami nadzoru (organami ścigania) ma to decydujące znaczenie np. dła przeciwdziałania praniu pieniędzy w skali międzynarodowej.

Kolejne wazne regulacje

-4. Regulacje (w szczególności dyrektywa z 10 czerwca 1991 r.) pozostawia prawu wewnętrznemu państw członkowskich do wyboru przesłanki i tryb przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy albo drogą informowania organów ścigania z własnej inicjatywy, albo poprzez udostępnianie informacji na ich żądanie.

Bilansowanie

Bilansowanie dotyczyć może transakcji realizowanych przez określonego klienta w dwóch przedziałach czasowych. Wynikiem jest zestawienie i porównanie wielkości liczbowych charakteryzujących transakcje, np. wielkości wpłat na rachunek klienta w miesiącu kwietniu i maju.

Analogia polega na wyszukiwaniu podobieństw między określonymi i odpowiednimi elementami transakcji, np. osoba kooperanta, kierunki przepływu środków finansowych, częstotliwość wykorzystywania określonej czynności bankowej przez tego samego klienta itp.

Symptomy rodzajowe związane z nietypowością transakcji bezgotówkowych:

-1. Wystawianie akredytyw lub innych form bezgotówkowej obsługi transakcji handlowych w celu transferu środków finansowych za granicę, gdy formy te nie są zgodne z działalnością prowadzoną przez klienta.

-2. Częste korzystanie z nowych form elektronicznych systemów płatności (na tzw. próbę) w celu transferu znacznych kwot. 3. Międzynarodowe przelewy na rachunki bez historii takich przelewów.

Tajemncia bankowa

Szczególną rolę w kształtowaniu stosunków między organami ścigania i bankami przypisuje się wymienionym powyżej regulacjom określającym zakres tajemnicy bankowej, a także wszelkie aspekty dostępności do informacji objętych tą kategorią tajemnicy. Mają one znaczenie dla klasyfikowania i definiowania określonych instytucji prawnych pojawiających się na styku prawa karnego i prawa finansowego. Klasyfikowanie i definiowanie odbywać może się w trzech płaszczyznach.

W przypadku rozliczeń międzyoddzialowych obowiązuje zasada, że:

a) przy operacjach gotówkowych ewidencjonowanie następuje w oddziałach, w których dokonywana jest wplata gotówki, b) przy operacjach bezgotówkowych rejestracja następuje w oddziale, który księguje operację na uznanie rachunku klienta.

-6. Typowe operacje klientów stałych, których wiarygodność została sprawdzona można ewidencjonować w sposób skrócony, obejmując jednorazową identyfikacją tożsamość osoby wpłacającej, a następnie używając stałego sposobu (kodu) oznaczenia go w rejestrze. Oznaczenia te jednakże powinny umożliwić w sposób szybki i jednoznaczny pełne ustalenie tożsamości klienta.