1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Proces rozpoznania

Proces rozpoznania przebiegać powinien przy uwzględnieniu zasad skutecznego działania, zwłaszcza jego część dotycząca monitorowania wymaga szczególnej staranności i dokładności. Podobnie jak przetwarzanie, wymaga łączenia podejścia analitycznego oraz znajomości mechanizmów sprawczych prania pieniędzy. Staranność dotyczy zarówno badania poszczególnych dokumentów monitorowanych, jak i kojarzenia określonych faktów ze znanymi koordynatorowi mechanizmami popełniania przestępstwa prania pieniędzy. Dodatkowo wszystkie czynności w ramach obserwacji rachunku klienta i jego działań nieformalnych powinny mieć charakter tajny. Jest to zabezpieczone ochroną karnoprawną wynikającą z art. 171 ust. 5 Prawa bankowego. Odpowiedzialności karnej podlegać będzie więc każde ujawnienie lub wykorzystanie informacji w sposób sprzeczny z istotą monitorowania, np. przekazanie danych o monitorowaniu klientowi banku, z którym kontakty handlowe utrzymuje posiadacz rachunku poddanego obserwacji.

Symptomy związane z zachowaniami pracowników bankowych:

-1. Zmiana wyników pracy bankowca, np. gdy znacznie wzrastają obroty dysponenta lub kasjera, a odpowiednim wielkościom nie odpowiada liczba dokonywanych identyfikacji klientów i adekwatnych rejestracji, albo gdy wzrastają obroty osiągane przez pracownika realizującego bankową ofertę gotówkową.

-2. Częste przypadki wadliwego lub niepełnego realizowania obowiązku rejestracji transakcji gotówkowych przekraczających określoną kwotę. 3. Ujawnione przypadki niedokonywania obligatoryjnej identyfikacji klienta bankowego realizującego transakcję gotówkową przekraczającą kwotę określoną przepisami publicznoprawnymi.

Zawiadomienie o praniu pieniędzy

-1. Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powinien po uzyskaniu opinii radcy prawnego i akceptacji dyrektora oddziału banku określić, czy zgłaszane przez pracowników i zaewidencjonowane w rejestrze operacje uznane za niejasne (nietypowe) kwalifikują się po monitorowaniu jako podejrzane.

-2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana operacja może mieć związek z przestępstwem, decyzję o zawiadomieniu do prokuratury podejmują: a) w oddziale banku dyrektor, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz uzyskaniu akceptacji Departamentu Rachunków i Operacji Bankowych,

Wybrane zagadnienia w regulacjach międzynarodowych

Problematyka ochrony informacji będących w posiadaniu banków oraz udostępniania ich różnym organom, w tym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy, określona jest w wielu różnych regulacjach.

Pierwsza Dyrektywa Bankowa w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe z 12 grudnia 1977 r.

Typowanie podejrzanych transakcji

września 1998 r. Wynikiem realizacji powyższych czynności jest typowanie następujących transakcji jako powiązanych ze sobą i dających podstawę do określenia ich jako niejasne i nietypowe dla klienta banku Jana Króla:

Jan Król nr dowodu osobistego WL 1127535, zam. Warszawa, ul. Śląska 52, wpłacił w dniu 2.09.1998 na rachunek własnej firmy hurtowni artykułów spożywczych „Opex” nr 35555 kwotę 19500 zł z tytułu utargu. W następnym dniu dokonał jeszcze wpłat po 18000 zl oraz jednej w kwocie 20500 zł.

Analizowanie programów część druga

-5. W zakresie pojęć zdefiniowano w niektórych programach osobę beneficjenta jako podmiot, na rzecz którego w wyniku operacji bankowej nastąpiło przysporzenie majątkowe. Osoba beneficjenta wskazana jest w zarządzeniu nr 16/92, jednak ten akt prawny nie zawiera odpowiedniej definicji. Jednocześnie, w niektórych programach wskazuje się, że osoba beneficjenta może być utożsamiana z mocodawcą działań przestępczych, czego nie zawierały programy z 1992 i 1993 roku.