1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy

W przypadku wątpliwości, że środki mogą pochodzić z przestępstwa osoba odpowiedzialna jest zobowiązana po uzyskaniu opinii radcy prawnego, przedstawić dyrektorowi oddziału banku w formie notatki wnioski wynikające z analizy w celu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania

b. Po zakończeniu kwartału należy dokonać przeglądu rejestrów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, zwracając uwagę na transakcje wykonywane na zlecenie tych samych klientów

Analizy podstawowych wskaźników finansowych

analizy podstawowych wskaźników finansowych dotyczących działalności bankowej baz danych o pracownikach bankowych baz danych dotyczących klientów bankowych oraz innych osób korzystających z usług bankowych, które wykorzystywały lub próbowały wykorzystywać czynności bankowe do celów przestępczych.

Podstawowym źródłem informacji do rozpoznania zagrożeń praniem pieniędzy w banku są rejestry transakcji gotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. W związku z tym odpowiedni pracownicy bankowi zobligowani są do podejmowania starań w celu kompletnego, chronologicznego i czasowo określonego prowadzenia starannej dokumentacji. W zależności od wielkości oddziału banku

Agencja

El Agencja jest centrum doradczoanalitycznym zatrudniającym niewielu urzędników. Tajemnica finansowa obowiązująca instytucje w kontaktach z klientem nie może być przeszkodą we współpracy tychże z agencją, w szczególności w zakresie przekazywania informacji potrzebna jest w tym względzie pełna ochrona przesyłanych danych.

H Częste kontakty z agencją wymagają wyodrębnienia dwóch kategorii pracowników w instytucjach finansowych: osób odpowiedzialnych za dokonanie zawiadomienia i osób odpowiedzialnych za współpracę w związku z podejrzeniami co do konkretnej transakcji.

Pranie brudnych pieniędzy a kraje narkotykowe

kraje, w których produkowane są największe ilości narkotyków: kraje „złotego trójkąta” (Birma, Laos i Tajlandia), kraje „złotego półksiężyca” (Afganistan, Pakistan, Iran), Nigeria i Kolumbia

kraje uznawane za tzw. raje podatkowe, np. Panama, Kajmany, Wyspy Bahama, Antyle Holenderskie, Wyspy Dziewicze, Lichtenstein, Monako, tzw. Wyspy Kanałowe: Jersey i Guernsey, Wyspa Man

Zastosowanie specjalnych środków śledczych

Po drugie wskazuje się, że strony konwencji powinny przyjąć takie rozwiązania ustawodawcze, które umożliwią zastosowanie specjalnych środków śledczych ułatwiających identyfikację i wykrywanie dochodów oraz zebranie dowodów na ich istnienie, a jednym z tych środków powinno być zarządzenie monitorowania rachunków.

Po trzecie postanawia się, że żadna ze stron konwencji nie będzie powoływać się na tajemnicę bankową jako podstawę odmowy jakiejkolwiek współpracy dotyczącej zwalczania prania pieniędzy jeżeli jej prawo wewnętrzne tego wymaga, strona może żądać, aby wniosek o współpracę, który łączyłby się z uchylaniem tajemnicy, był zatwierdzony albo przez sąd, albo prokuraturę w zakresie, w jakim określa to prawo karne.

Symptomy związane z rodzajem prowadzonej działalności przez klienta banku:

Polskie prawo finansowe nie przewiduje możliwości zwolnienia banków z obowiązku identyfikacji i rejestracji danych dotyczących klientów. Oznacza to, że nie istnieje ustawowy katalog podmiotów, których transakcje objęte są specjalnymi procedurami bankowymi, ani też banki nie mają prawa do jednostronnego zwolnienia z obowiązku rejestracji podmiotów gospodarczych, których ponad 50% całkowitych dochodów pochodzi z detalicznej sprzedaży. Tym samym w polskich warunkach pracownicy bankowi tworzyć powinni listy takich podmiotów, których działalność częściej niż innych może być wykorzystywana do celów prania pieniędzy. W szczególności mogą to być: kantory wymiany walut, kasyna gry, restauracje, stacje paliw, zakłady jubilerskie, bary szybkiej obsługi,