1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ngatywna ocena działań UE

Po drugie, negatywnie ocenić trzeba sposób dostosowania do rozwiązań Unii Europejskiej, dotyczących zwalczania przestępstwa prania pieniędzy. Zastosowano bowiem metodę dość mechanicznego przeniesienia rozwiązań przyjętych w innej rzeczywistości gospodarczej i prawnej, bez uwzględnienia jakichkolwiek determinantów ekonomicznych, kryminołogicznych i prawnych. Przyjmowanie tego typu rozwiązań nie odpowiada istocie dostosowania, a jednocześnie powoduje, że stanowione regulacje nie są zsynchronizowane z istniejącymi, co w konsekwencji przyczyniać się może do ich ułomności lub nieskuteczności.

Monitorowanie

Kolejnym etapem rozpoznania procederu prania pieniędzy jest monitorowanie wybranych transakcji nietypowych i niejasnych. Celem tego procesu jest obserwacja rachunku bankowego klienta oraz innych podejmowanych przez niego czynności bankowych. Zasadniczym zaś wynikiem tej obserwacji powinno być powzięcie podejrzeń co do znamion przestępczych działania klienta (klientów) albo wyeliminowanie tychże podejrzeń, a tym samym zakończenie rozpoznania. Monitorowanie pozwala wykluczyć wszelkie nietrafne decyzje i w konsekwencji

Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy

Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy związanego z wykorzystaniem przelewów na konta zagraniczne Sposób ten polega na tym, że w oddziałach niektórych banków otwierane są przez osoby fizyczne rachunki walutowe, z których dokonywane są liczne przelewy na konta zagraniczne, często na kwoty wciąż tej samej wysokości. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że dla uniknięcia rejestracji wpłaty i przelewy są celowo rozdrabniane. Klienci banków uzasadniają celowość swoich transakcji udziałem w bliżej nieokreślonym „systemie komputerowym”. Osobom otwierającym rachunki

Czynności w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W związku z realizacją postanowień programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku PKD SA dokonałem w okresie 1.0931.09.1998, następujących czynności:

przeglądu rejestru operacji bankowych w celu ustalenia wielkości, charakteru i częstotliwości transakcji dokonywanych przez tych samych klientów porównania informacji dotyczących wpłat realizowanych przez tych samych klientów z dyspozycjami dotyczącymi wysokości i przeznaczenia wypłat

Transakcje w walutach obcych

E3 operacji wpłat gotówkowych przekraczających 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych dokonywanych przez tych klientów z wyjątkiem: własnych wpłat gotówkowych jednostek budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

wpłat gotówkowych dokonywanych przez Departament EmisyjnoSkarb cowy na konto Komisji Likwidacyjnej Depozytów Rzeczowych Skarbu Państwa, pochodzących z likwidacji depozytów, które na podstawie prawomocnych orzeczeń uległy przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa

Najczęściej do rozpoznania transakcji niejasnych wyznaczane są osoby

o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu: osoby powołane przez dyrektora oddziału, główni księgowi, koordynatorzy programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, wybrani spośród osób godnych zaufania i cieszący się dobrą opinią, kierownicy komórek (działów, zespołów) kasowoskarbcowych, kierownicy komórek (departamentów, wydziałów) kontroli wewnętrznej (rewizji), kierownicy komórek (wydziałów, zespołów) rozliczeń (operacyjnorachunkowych), kierownicy komórek (działów, zespołów) ekonomicznych, osoby zajmujące stanowiska (wyodrębnione) w komórkach (departamentach, wydziałach) ds. bezpieczeństwa banku.