1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Co radzi NBP?

Po czwarte, zobowiązuje Departament Kadr NBP do opracowania, w porozumieniu z zainteresowanymi departamentami centrali i jednostkami organizacyjnymi, programu szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania procederowi prania pieniędzy.

Instrukcja służbowa Nr C/8 określa zasady rejestracji przez jednostki organizacyjne NBP operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych, przeprowadzania analiz rejestrów i możliwości wykorzystywania zawartych w nich informacji, a także prowadzenia kontroli prawidłowości działania jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych.

Istotne zmiany

W trójpłaszczyznowym zakresie przyjętej na gruncie nowego prawa bankowego instytucji tajemnicy bankowej wskazać można następujące cechy charakteryzujące istotę zmian:

rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą bankową, połączenie elementów określających zakres informacji objętych tajemnicą z różnych regulacji w jednym ujęciu definiującym (konsekwencją tego jest rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą w nowej ustawie),

Za co odpowiedzialna jest agencja?

El Agencja odpowiedzialna jest za zawiadomienie o przestępstwie, stąd konieczne jest zatrudnienie w niej specjalistów z zakresu procedury karnej, np. prokuratorów lub policjantów.

H Gromadzenie i przetwarzanie danych w agencji wymaga pełnej automatyzacji uwzględniającej m.in. szybkość rozpowszechniania informacji, zdolność do przeprowadzania coraz bardziej złożonych analiz, konieczność oznakowania poszczególnych transakcji, wprowadzenia tymczasowego zatrudnienia.

Przykład podejrzanej transakcji

W dniu 6.09.1998 .Tan Król zlecił przelanie kwoty 36 tys. zł na rachunek firmy Aache ner Handels Consulting w banku „City” w Coburgu (Niemcy) z tytułu zapłaty za towar (nr rachunku 000335).

W dniu 5.09.1998 klient banku PKD SA Mikołaj Bugaj przyszedł do oddziału z kolegą (też klient tego banku), aby wpłacić kwotę 30 tys. zł. Opuścił bank, gdy dowiedział się, że transakcja zostanie zarejestrowana. Wrócił tego samego dnia z kobietą, którą przedstawił jako swoją żonę i każde z nich dokonało wpłaty po 15 tys. zł na rachunek firmy „Opex” (nr rachunku 35555) z tytułu zapłaty za towar.

Możliwość uchylenia tajemnicy bankowej

H możliwość uchylenia tajemnicy bankowej w związku z podejrzeniami dotyczącymi wykorzystywania czynności bankowych do celów prania pieniędzy możliwość ujawnienia okoliczności wskazujących na wykorzystywanie czynności bankowych do celów prania pieniędzy przez odbiorcę informacji objętej tajemnicą bankową, udostępnionej do prawidłowego wykonywania zadań przez tego odbiorcę.

PAIF

Po piąte, PAIF jako instytucjonalne centrum systemu zwalczania prania pieniędzy posiadać będzie uprawnienia do dokonywania kontroli przestrzegania przez instytucje finansowe (notariuszy i kantory wymiany walut) zasad przeciwdziałania procederowi. Obszar inspekcji przeprowadzanych przez pracowników agencji uznać należy zatem za monotematyczny, obejmujący w szczególności przebieg identyfikacji, rejestrowania oraz zawiadamiania. Tym samym dochodzić będzie do wysokiej specjalizacji poszczególnych etapów kontroli, a ich skuteczność uznać można będzie, nawet w pierwszym okresie funkcjonowania nowej Agencji, za znacznie wyższą niż realizowanych obecnie przez organy nadzoru finansowego.