1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Analizowanie programów część trzecia

-9. W kilku programach wprowadzono nakaz umieszczania w widocznym miejscu w oddziałach banku informacji o realizowaniu obowiązku identyfikacji klientów i rejestracji odpowiednich danych.

-10. Dokonano także zmian dotyczących procedury rejestracji. Niektóre elementy z niej skreślono, o inne ją rozszerzono. Zawężono procedury, wprowadzając np. wyłączenia techniczne dotyczące przepływu gotówki między bankami i NBP (środki te nie wychodzą poza system bankowy) rozszerzono o rezygnację z wyłączeń dotyczących stałych klientów.

Nieujawnione transakcje

nieujmowania w rejestrach niektórych operacji przekraczających równowartość 20 tys. zł, stosowania odstąpień od rejestrowania określonych wpłat,

sposobów prowadzenia analizy zarejestrowanych pozycji i dokumentowania jej wyników, strony formalnej zawiadomień kierowanych do organów prokuratury,

poszczególnych postanowień wewnętrzbankowych programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zakresu, przebiegu i częstotliwości szkoleń pracowników w zakresie sposobów rozpoznawania operacji powiązanych z praniem pieniędzy.

Zarządzenie nr 16/92

Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w zarządzeniu nr 16/92 bezwzględny obowiązek identyfikacji tożsamości klienta istnieje przy dokonywaniu operacji gotówkowych. Pozostawia natomiast bankom decyzję dotyczącą rejestrowania operacji bezgotówkowych. Kwestie te winny zostać jednoznacznie rozstrzygnięte w opracowywanych przez banki wewnętrznych programach przeciwdziałania praniu pieniędzy. W programach tych powinna zostać określona stosowana przez bank procedura dotycząca rejestracji i analizy dokonywanych przez klientów transakcji. Określenie sposobu oraz poziomu analizy danych, zawartych w prowadzonych przez banki rejestrach, pozostawiono w gestii samych banków. Każdy bowiem bank ma pewną specyfikę działania i inną bazę klientów, co implikuje potrzebę zróżnicowania podejmowanych działań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zarządzenia. Samo automatyczne, nie poparte analizą rejestrowanie nawet wszystkich bez wyjątku operacji nie przyczyni się do wykrywania procederu. Aktywna współpraca banków z organami ścigania wydaje się konieczna ze względu na wciąż aktualny postulat eliminowania przestępczości z sektora bankowego.

Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych

Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych nie uzasadniających rodzaju prowadzonej działalności. 14. Otwieranie rachunków przez podmiot, który nie jest skłonny do ujawnienia informacji uniemożliwiających pracownikom bankowym realizację odpowiednich procedur wewnętrznych, warunkujących skuteczną obsługę klienta.

-15. Pokrywanie wypłat z rachunku wpłatami w gotówce dokonywanymi w tym samym lub poprzednim dniu. 16. Realizowanie czeków na duże sumy, wystawianych na posiadacza rachunku przez osobę trzecią.

Stanowisko w sprawie rejestrowania tytułu wpłaty gotówkowej

Dla czynności rejestrowania nie ma znaczenia tytuł, z jakiego dokonywana jest wpłata. Dotyczy to oczywiście także sytuacji, w której wpłaty następują z tytułu spłaty kredytu. Warto zwrócić uwagę, iż wpłaty dokonywane w związku ze spłatą kredytów traktowane są jako klasyczny już sposób prania pieniędzy.

Stanowisko w sprawie podwyższenia wysokości kwoty powodującej powstanie po stronie banku obowiązku identyfikacji klienta11 GINB stwierdza, że kwota 20 tys. zł została przyjęta poprawnie, a przemawia za tym:

Zaniedbania pracowników

-5. Zaniedbania pracowników szczebla kierowniczego dotyczące kontroli przestrzegania procedur bankowych, np. niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, brak kontroli rejestrów, brak zainteresowania funkcjonującymi przepisami dotyczącymi procederu, niechęć do współpracy z organami ścigania po dokonaniu odpowiedniego zawiadomienia o nieprawidłowościach itp.