1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Symptomy rodzajowe związane z nietypowością transakcji bezgotówkowych:

-1. Wystawianie akredytyw lub innych form bezgotówkowej obsługi transakcji handlowych w celu transferu środków finansowych za granicę, gdy formy te nie są zgodne z działalnością prowadzoną przez klienta.

-2. Częste korzystanie z nowych form elektronicznych systemów płatności (na tzw. próbę) w celu transferu znacznych kwot. 3. Międzynarodowe przelewy na rachunki bez historii takich przelewów.

Tajemncia bankowa

Szczególną rolę w kształtowaniu stosunków między organami ścigania i bankami przypisuje się wymienionym powyżej regulacjom określającym zakres tajemnicy bankowej, a także wszelkie aspekty dostępności do informacji objętych tą kategorią tajemnicy. Mają one znaczenie dla klasyfikowania i definiowania określonych instytucji prawnych pojawiających się na styku prawa karnego i prawa finansowego. Klasyfikowanie i definiowanie odbywać może się w trzech płaszczyznach.

W przypadku rozliczeń międzyoddzialowych obowiązuje zasada, że:

a) przy operacjach gotówkowych ewidencjonowanie następuje w oddziałach, w których dokonywana jest wplata gotówki, b) przy operacjach bezgotówkowych rejestracja następuje w oddziale, który księguje operację na uznanie rachunku klienta.

-6. Typowe operacje klientów stałych, których wiarygodność została sprawdzona można ewidencjonować w sposób skrócony, obejmując jednorazową identyfikacją tożsamość osoby wpłacającej, a następnie używając stałego sposobu (kodu) oznaczenia go w rejestrze. Oznaczenia te jednakże powinny umożliwić w sposób szybki i jednoznaczny pełne ustalenie tożsamości klienta.

Rozbiór strukturalny

Inną metodą stosowaną w przetwarzaniu będzie tzw. rozbiór strukturalny polegający na ujawnianiu i badaniu elementów poszczególnych operacji finansowych. Dla przykładu wskazać można tu na rozbiór strukturalny operacji z wykorzystaniem akredytywy. Oprócz dokumentów (np. faktur) sprawdzone muszą być warunki akredytywy, takie jak czas i sposób transportu, szczegóły dotyczące towaru eksportowanego, terminy ważności itd. Tego typu metoda pozwala wykazać nielegalność stosowania operacji z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego, praktyki oszukańcze, a także pranie pieniędzy.

Istotne przepisy w prawie bankowym

Dla przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach istotne znaczenie ma przepis stanowiący, że z wyjątkiem przypadków objętych przepisami prawa karnego władze nadzoru bankowego, które uzyskały informacje objęte tajemnicą, będą je wykorzystywać tylko do celów weryfikacji warunków zakładania instytucji kredytowych oraz kontrolowania prawidłowości prowadzonej przez nie działalności, monitorowania płynności oraz wypłacalności tych instytucji. Tym samym wskazuje on, że w przypadkach, gdy pracownicy nadzoru bankowego w trakcie czynności służbowych ujawnią okoliczności wskazujące na związek określonej operacji bankowej z przestępstwem (np. praniem pieniędzy), możliwe jest (na podstawie prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich) udostępnianie informacji organom ścigania.

Zakończenie rozpoznania

Proces rozpoznania kończyć powinno sporządzenie przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu wytypowanych transakcji odpowiedniego dokumentu, dającego podstawę do zawiadomienia prokuratury o przestępstwie prania pieniędzy albo do odstąpienia od takiej decyzji. Dokument finalizujący działania w ramach rozpoznania przybierać może formę:

zestawienia kierowanego do komórki rewizyjnej banku, wniosku do zarządu banku o podjęcie decyzji o informacji związanej z podejrzeniami o pranie pieniędzy,