1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Jak wygląda złożenie zawiadomienia do prokuratury

-4. Zawiadomienie do prokuratury nie może być dokonane w formie naruszającej tajemnicę bankową. W razie powzięcia podejrzenia, że zlecana do realizacji operacja może wskazywać na pranie pieniędzy, nie należy bezpośrednio ujawniać wiadomości objętej tajemnicą bankową wyrażoną w art. 104 Prawa bankowego (szczegółowych danych klienta, numeru rachunku czy też obrotu i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o:

Uregulowania w prawie polskim

W art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe przyjęto rozwiązanie najbliższe standardom zachodnioeuropejskim określenie zakresu tajemnicy bankowej jako wszystkich informacji dotyczących klienta banku oraz czynności bankowych realizowanych w związku z obsługą klienta. Zgodnie z tym przepisem banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości: