1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Katalog podmiotów uprawnionych powiększono więc o:

osoby upoważnione uchwalą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektorów nadzoru bankowego w zakresie wypełniania obowiązków związanych z czynnościami nadzorczymi (w obowiązujących dotąd przepisach uprawnienia nadzoru bankowego budziły wiele zastrzeżeń interpretacyjnych)

Prezesa Głównego Urzędu Ceł w związku z toczącą się sprawą karną lub karnoskarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy zawartej z bankiem, bądź też sprawą karną lub karnoskarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku

Decyzja o monitorowaniu transakcji przeprowadzanych przez klienta banku

Na podstawie art. 106 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe oraz pkt III. 2 Programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w PKD SA z dnia 12.09.1998 r. postanawiam o monitorowaniu transakcji przeprowadzanych przez klienta banku PKD SA, Jana Króla, numer rachunku 35555, oraz wszystkich operacji bankowych realizowanych w związku z obsługą tego rachunku.

Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych

Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych wskazują wyraźnie na coraz większe starania kierownictwa banków w zakresie doskonalenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Stanowi to pozytywną przesłankę dla zwiększania efektywnego zaangażowania banków w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz kształtowania warunków współpracy z organami ścigania.

Gromadzenie informacji o transakcjach

S gromadzenie informacji o transakcjach potencjalnie wykorzystywanych do prania pieniędzy oraz stworzenie warunków do stałego dopływu tychże informacji El przetwarzanie zgromadzonych informacji za pomocą różnych technik

i metod oraz typowanie transakcji niejasnych i nietypowych (nadzwyczajnych) na podstawie różnorodnych kryteriów H monitorowanie transakcji niejasnych i nietypowych

Notatka

kasjera przyjmującego wpłaty w dniu 11 września 1998 r. nt. okoliczności transakcji W dniu 11 września 1998 r. Władysław Kowal, klient banku PKD SA pracownik baru szybkiej obsługi znajdującego się w pobliżu oddziału II Banku dokonał wpłaty w kwocie 18 tys. z! na rachunek właściciela baru Michała Flisa (nr 53474) oraz pomagał w wypełnieniu dowodu wpłaty Romanowi Łosiowi na kwotę 25 tys. zł również na rachunek Michała Flisa.

Poza tym dyrektywa postanawia, że:

instytucje kredytowe i finansowe oraz ich dyrektorzy i pracownicy nie mogą ujawniać zainteresowanym klientom ani też żadnej osobie trzeciej, że przekazano informacje organom ścigania lub że prowadzone jest dochodzenie w sprawie prania pieniędzy

El ujawnienie w dobrej wierze informacji władzom odpowiedzialnym za walkę z praniem pieniędzy przez pracownika lub dyrektora instytucji kredytowej lub finansowej nie będzie oznaczało naruszenia żadnego z ograniczeń dotyczących ujawniania informacji, a wynikających z umowy, przepisów ustawowych i administracyjnych bądź innych regulacji