1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Z powyższej analizy wynika iż:

-1. W postanowieniach międzynarodowych nie zdecydowano się na uregulowanie tajemnicy bankowej jako takiej, poprzestając na definicji tajemnicy zawodowej dotyczy ona w szczególności organów sprawujących nadzór nad instytucjami kredytowymi. Takie podejs’cie ułatwia ustawodawcom przyjmowanie zakresu prawnych ograniczeń dotyczących jej przestrzegania, np. w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Działania w krótkim czasie

wiąże się to z dokonywaniem w krótkim czasie przelewów na rachunek z/lub do miejsc przeznaczenia nie kojarzących się z tym klientem. 4. Wpłaty na rachunek podmiotów gospodarczych oraz dokonywanie z nich wypłaty w trybie gotówkowym, a nie bezgotówkowym, który charakterystyczny jest dla określonej kategorii działalności gospodarczej, np. podmiotów handlowych w obrocie zagranicznym.

Zespół regulacji o charakterze międzynarodowym

Katalog ten obejmuje m.in.: El zespół regulacji o charakterze międzynarodowym, określających zasady współpracy (m.in. między instytucjami finansowymi i organami ścigania) w zwalczaniu prania pieniędzy

H rozwiązania określające ustawowe zobowiązania banków do przeciwdziałania praniu pieniędzy (m.in. poprzez przekazywanie informacji organom ścigania)

Wcześniejszy spór doktrynalny

Wcześniejszy spór doktrynalny dotyczący obejmowania tajemnicą faktu posiadania rachunku bankowego jest w nowym zakresie tajemnicy bankowej rozstrzygnięty w sposób jednoznaczny. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowej prowadzenia rachunku, a więc założenia rachunku, jego obsługi i obrotu na nim, ale także samego istnienia rachunku. Czynność prowadzenia rachunku jest bowiem integralnie związana z istnieniem rachunku. Takie rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla możliwości przeciwdziałania praniu. Niemniej jednak uznać należy, że inne ujęcie redakcyjne, zmierzające do tworzenia zasad ułatwiających zapobieganie praniu pieniędzy (zwalczanie innych kategorii przestępstw) w materii tak ważnej dla ogólnych zasad funkcjonowania banków, byłoby niekorzystne.

Analiza liczby zawiadomień

Analizie poddawana była także liczba zawiadomień kierowanych przez banki do prokuratury. Dla przykładu, w Banku Gospodarki Żywnościowej w latach 19921995 odnotowano tylko 3 zawiadomienia, a w Banku Zachodnim w 1993 r. było 8 zawiadomień, w 1994 r. już tylko 3 zawiadomienia przy porównywalnej w tych lalach liczbie ok. 30 tys. zarejestrowanych transakcji. W okresie od lipca

Spory interpretacyjne

-1. Spory interpretacyjne wokół art. 48 ust. 1 poprzedniej ustawy stały się bezprzedmiotowe w sytuacji przyjęcia, że tajemnicą objęte są informacje dotyczące czynności bankowych takie ujęcie obejmuje zarówno „obroty bankowe”, jak i „stany rachunków bankowych”. Jednocześnie wskazać należy, że nowy zakres tajemnicy bankowej może być poniekąd utożsamiany z zakresem wynikającym z tzw. rozszerzającej interpretacji art. 48 ust. 1 poprzedniej ustawy (objęcie tajemnicą faktu posiadania rachunku bankowego), który uznawało się za ograniczającą możliwości współpracy banków i organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy.