1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Zarządzenie zawiera cztery postanowienia.

Po pierwsze, definiuje „pranie” pieniędzy jako dokonywanie operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa łub mających związek z przestępstwem w celu ukrycia ich pochodzenia. Proceder utożsamiany jest w tej definicji jedynie z dwiema operacjami bankowymi wpłatami gotówkowymi i zamianą nominałów środków pieniężnych przy założeniu, że ich przedmiotem są środki związane są w jakikolwiek sposób z przestępstwem. Ze względu na uproszczony charakter ujęcia, bezcelowe jest dokonywanie porównań z innymi, funkcjonującymi w polskim prawie.

Limity kwotowe

Projekt przewiduje wyższy limit kwotowy obligujący do dokonywania identyfikacji klienta i rejestrowania danych dotyczących transakcji. Proponuje się w miejsce dotychczasowych 20 tys. zł kwotę 10 tys. ECU. Uznać należy to za słuszne. Obecny limit powoduje, że banki obciążane są dodatkowymi czynnościami technicznymi utrudniającymi znacznie przeprowadzanie analizy w zakresie ustalania tych transakcji, które potencjalnie mogą być związane z praniem pieniędzy.

Transakcje powyżej 20k złotych

rejestrów transakcji gotówkowych powyżej kwoty 20 tys. zł, a także adekwatnych rejestrów transakcji bezgotówkowych, jeżeli odpowiednie przepisy wewnętrzne przewidują obowiązek prowadzenia takowych

innych ewidencji bankowych oraz dokumentacji bankowej czynności realizowanych przez różne kategorie pracowników bankowych w ramach szeroko pojmowanej polityki „poznaj swojego klienta” szcze golnie dotyczy to czynności podejmowanych przy otwieraniu rachunków bankowych dla osób fizycznych i prawnych, prowadzeniu tych rachunków, przy kontaktach z pełnomocnikami klientów ilp.

Przekazanie informacji cząstkowych

przekazanie informacji cząstkowych w zakresie określonym ustawowo, odmowa przekazania informacji z przyczyn wynikających z delegacji ustawowej. Katalog uwarunkowań prawnych obu kategorii stosunków obejmuje m.in.:

El rozwiązania dotyczące tajemnicy bankowej (innych postaci tajemnic), określające ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe tej instytucji prawnej, tryb przekazywania informacji itd.

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w zakresie nadzoru nad wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W zakresie zwalczania prania pieniędzy w bankach znaczenie szczególne mieć może dostęp do tajemnicy bankowej dla Komisji Nadzoru Bankowego

i Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Komisja Nadzoru Bankowego nie może zastępować organów ścigania i nie jest uprawniona do gromadzenia informacji objętych tajemnicą bankową w celu wykorzystania ich do zwalczania prania pieniędzy. Dostęp do informacji może być wykorzystywany przez nią jedynie w celu wskazywania zainteresowanym (nadzorowanym) bankom okoliczności mogących mieć związek z nielegalnym nadużywaniem działalności tych banków (szczególnie na obecnym etapie percepcji procederu w Polsce), a także w celu udostępniania bankom informacji, które spowodują uniknięcie zawarcia umowy z podmiotami zaangażowanymi w proceder. W obu wypadkach KNB nie ma obowiązku bezpośredniego powiadamiania prokuratury o okolicznościach związanych z praniem pieniędzy.

Rejestry operacji bezgotówkowych

Funkcję uzupełniającą w stosunku do tego zbioru danych spełniają w wielu bankach rejestry operacji bezgotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. Obowiązek ich prowadzenia nie wynika z przepisów wykonawczych, ale z aktów prawa wewnętrznego. Organizacja procederu prania pieniędzy oraz wielość wykorzystywanych do celów przestępczych transakcji powoduje, że len zbiór danych pozwala na rozszerzenie zakresu czynności w ramach rozpoznawania zagrożeń tą kategorią przestępstwa.