1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nietypowość transakcji

Ul zachowaniem pracowników bankowych nietypowością transakcji gotówkowej lub serią takich transakcji albo posiadaniem rachunku bankowego wiązać należy je z określonymi klientami (symptomy podmiotowe) i wykorzystaniem określonej czynności bankowej (symptomy przedmiotowe)

ESI nietypowością transakcji bezgotówkowej H rodzajem prowadzonej działalności przez klienta banku E3 miejscem pochodzenia (siedziba, obywatelstwo) klienta bankowego (zleceniodawcy lub beneficjenta)

Zwalczanie przestępczości w obrocie gospodarczym

Do ustawowo określonych zadań organów ścigania należy m.in. zwalczanie przestępczości w obrocie gospodarczym, w tym przestępczości w bankowości. Organy te (zarówno policja, jak i prokuratura) zobligowane są do podejmowania odpowiednich form współpracy z różnymi podmiotami w celu realizacji tych zadań. W zakresie zwalczania przestępczości w bankowości powinny nimi być niewątpliwie banki, Komisja Nadzoru Bankowego oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Podmioty te nie są ustawowo zobowiązane do przeciwdziałania wszystkim zachowaniom przestępczym skierowanym przeciwko prawidłowości obrotu bankowego (banki nie mają być podmiotami uzupełniającymi działania organów ścigania w tym zakresie). Ustawowo określono jedynie obowiązek podejmowania określonych działań skierowanych przeciwko praniu pieniędzy, co nadaje odpowiednią rangę zwalczaniu tej kategorii przestępstw. Pomimo braku punktów stycznych dotyczących ustawowo określonych zakresów działalności obu grup podmiotów, można w związku z ich udziałem w zapobieganiu zachowaniom przestępczym wyodrębnić dwie kategorie stosunków prawnych.

Fałszywe banknoty

-9. Wpłaty, których przedmiotem są fałszywe banknoty lub czeki gotówkowe bądź wykorzystywanie tego typu operacji jako poprzedzających duże wpłaty (bez udziału fałszywych banknotów) w celu dezorientacji kasjera.

-10. Częste transakcje z wykorzystaniem tresora nocnego przez klientów, których działalność nie wymaga korzystania z tego typu usług bankowych.

Podejrzenia co do zbytr dużych wpłat

-10. Zbyt duże wpłaty gotówkowe w zestawieniu z wolumenem transakcji zarejestrowanych. W procesie przetwarzania informacji bankowych stosuje się, w zależności od rodzaju informacji oraz metod badawczych, różne techniki prezentowania danych. Ilustrując wyniki działań rozpoznawczych bankowców, ułatwiają one wykorzystanie posiadanej wiedzy. Najczęściej stosowane to:

Kredyty a pranie pieniędzy

-5. Znaczny wzrost udziału kredytów o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym, związanych z występowaniem nietypowych wskaźników, np. wielkością kwot przyjętych zabezpieczeń, wielkością kredytu dla podmiotów zagranicznych.

-6. Duży obrót banknotami o wysokich nominałach, nietypowy dla lokalizacji banku i jego klientów. 7. Znaczny wzrost liczby przelewów telegraficznych na zlecenie osób nic posiadających rachunków w banku.

Podpis

Pomocną w realizacji czynności w ramach monitorowania jest analiza symptomów rodzajowych prania pieniędzy określonych we wcześniejszej fazie rozpoznania.

Monitorowanie ma doprowadzić do zebrania maksymalnie dużej liczby dokumentów i informacji, które przydatne będą do określenia charakteru podejrzeń powziętych przez odpowiedzialnego pracownika bankowego. Na tym etapie dokonuje się więc wstępnego określenia probabilistycznego mechanizmu sprawczego oraz formułowane są przypuszczenia co do kwalifikacji prawnej czynu przestępczego albo też odrzucane są hipotezy o przestępczym zaangażowaniu klienta.