Limity kwotowe

Projekt przewiduje wyższy limit kwotowy obligujący do dokonywania identyfikacji klienta i rejestrowania danych dotyczących transakcji. Proponuje się w miejsce dotychczasowych 20 tys. zł kwotę 10 tys. ECU. Uznać należy to za słuszne. Obecny limit powoduje, że banki obciążane są dodatkowymi czynnościami technicznymi utrudniającymi znacznie przeprowadzanie analizy w zakresie ustalania tych transakcji, które potencjalnie mogą być związane z praniem pieniędzy.

Projekt rozszerza jakościowo przedmiot rejestracji. Obowiązek ten ma dotyczyć także wypłat środków pieniężnych oraz zamiany na papiery wartościowe lub zagraniczne środki pieniężne oraz zamiany zagranicznych środków pieniężnych na polskie złote, konwersji długów na akcje lub udziały, a także pośrednictwa w tych czynnościach, co jest zgodne z postanowieniami Dyrektywy.

W projekcie ustawy określa się jedną kategorię zwolnienia od obowiązku identyfikacji i rejestrowania w wypadku transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe w związku z wykonywaniem budżetu. Inaczej kwestia ta ujęta jest w regulacjach wielu państw członkowskich Unii, w których przewiduje się np. zwolnienia w stosunku do tzw. stałych klientów czy instytucji kredytowych i innych finansowych.

About The Author

admin

Leave a Reply