Jak wygląda złożenie zawiadomienia do prokuratury

-4. Zawiadomienie do prokuratury nie może być dokonane w formie naruszającej tajemnicę bankową. W razie powzięcia podejrzenia, że zlecana do realizacji operacja może wskazywać na pranie pieniędzy, nie należy bezpośrednio ujawniać wiadomości objętej tajemnicą bankową wyrażoną w art. 104 Prawa bankowego (szczegółowych danych klienta, numeru rachunku czy też obrotu i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o:

a) samym fakcie wystąpienia operacji podejrzanej, b) jej rozmiarach, czy przekracza granicę obrotów objętą obowiązkiem rejestracji, c) imieniu i nazwisku osoby (osób) bądź nazwie firmy będącej zleceniodawcą operacji wypłaty lub beneficjentem operacji wpłaty.

Prokurator uznając, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa może żądać uzupełnienia przekazanych informacji dotyczących podejrzanej transakcji, w tym szczegółowych danych klienta w toku czynnos’ci sprawdzających na podstawie art. 307 k.p.k. zgodnie z art. 106 Prawa bankowego.

-5. O ewentualnym zawiadomieniu prokuratury nie należy w żadnym razie powiadamiać klienta lub osób trzecich.

About The Author

admin

Leave a Reply