Funkcje kontrolne Narodowego Banku Polskiego

Jednym z celów nadzoru bankowego w Polsce jest zapewnienie zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, co w sposób bezpośredni interpretować można jako m.in. zapewnienie przestrzegania norm ostrożnościo wych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy.

Przeprowadzane przez pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego kontrole wykazały w latach 19921997 istotne uchybienia i niepra

widłowości w zakresie realizacji postanowień zarządzenia nr 16/92 prezesa NBP. Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły w szczególności: prowadzenia rejestrów operacji bankowych w sposób niezgodny z postanowieniami zarządzenia nr 16/92,

About The Author

admin

Leave a Reply