Dostęp do informacji bankowych

Tajemnica bankowa nie ma charakteru bezwzględnego. Prawo bankowe zakreśla jej, wskazane wcześniej, granice przedmiotowe i podmiotowe. Granice podmiotowe tajemnicy bankowej zakreśla z jednej strony wola jej beneficjenta, który może zezwolić bankowi na udzielenie informacji, np. o obrotach na swoim rachunku wskazanym przez siebie osobom, oraz z drugiej strony sama ustawa Prawo bankowe.

W polskich warunkach prawnych funkcjonują trzy kategorie ograniczeń podmiotowych obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Pierwsza, i jednocześnie określana jako główna, związana jest z naruszaniem przez klienta przepisów prawa. Druga związana jest z podejrzeniami o naruszenie prawa i jego istota dotyczy zapobieżeniu takiemu naruszeniu. Wreszcie trzecia grupa obejmuje wszystkie przypadki, w których ustawa zezwala na ujawnianie tajemnicy bankowej z zastrzeżeniem, że dane te są niezbędne dla odbiorcy informacji do prawidłowego wykonywania zadań.

Rozpatrując zależności między ograniczeniami podmiotowymi tajemnicy bankowej a przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wskazać należy więc na: El możliwość uchylenia tajemnicy w związku z prowadzonym przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości postępowaniem karnym o przestępstwo prania pieniędzy

About The Author

admin

Leave a Reply