Co ma zawierać zawiadomienie do banku?

Obecnie art. 106 ust. 2 Prawa bankowego jednoznacznie nie określa, jakie informacje zawierać ma zawiadomienie o praniu pieniędzy. Dopiero art. 106 ust. 3 pkt 1 rozstrzyga, że po otrzymaniu zawiadomienia od banku prokuratura może żądać informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych klienta, którego dotyczyło zawiadomienie, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z 6 czerwca 1997 Kodeksu postępowania karnego. Tym samym ustawodawca przyjął formułę, według której bank ujawnia z własnej inicjatywy informacje dotyczące faktów wskazujących na pranie pieniędzy, nie obejmujących jednak danych dotyczących obrotów i stanów rachunków bankowych. Dopiero na ich podstawie właściwy organ powołany ustawowo do zwalczania procederu, występuje do banku z żądaniem udzielenia informacji przydatnych do prowadzenia działań procesowych. Formuła ta jest bardziej liberalna niż interpretacja art. 100 ust. 5 pkt

poprzedniej ustawy Prawo bankowe, jako lex specialis wobec art. 48. Otóż informacje objęte tajemnicą bankową mogą być przekazywane w stadium przed wszczęciem postępowania karnego w toku czynności sprawdzających. Prokurator może żądać jednak wyłącznie informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych. Jest to więc znaczne ograniczenie zakresu informacji, których żądać może organ powołany do zwalczania prania pieniędzy. Proceder może być dokonywany z wykorzystaniem innych czynności bankowych i wtedy prokurator może mieć trudności z uzyskaniem informacji dotyczących tych właśnie czynności, które klient (potencjalny sprawca) wykorzystywał do celów prania pieniędzy.

Rozstrzygnięcia w nowej ustawie wymagało także określenie zasad odpowiedzialności pracowników bankowych za nieprzestrzeganie procedur związanych z ujawnianiem informacji objętych tajemnicą z inicjatywy banku. Dlatego zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawa bankowego kto, będąc obowiązany do podania uprawnionym organom informacji dotyczących banku i klientów banku w zakresie ustalonym w ustawie, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 3.

Trzecia kategoria wyjątków, obejmująca ujawnianie informacji objętych tajemnicą bankową odbiorcom, dla których informacje te niezbędne są do prawidłowego wykonywania zadań ustawowych, została w nowym Prawie bankowym istotnie rozszerzona, tzn. obok wyjątków dotąd funkcjonujących w prawie przewiduje się inne podmioty, którym przekazywane mogą być dane bankowe. Rozszerzenie to może być wykorzystane dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply